optymalizacja dla rozdzielczości
1280x800
HOME WIADOMOŚCI WYWIADY KALENDARZ WYWIADÓW SONDA SKLEP PARTNERZY REKLAMA KONTAKT
MAILE I LINKI FILESERVE UPLOADING WYPŁATY LISTA SCAM DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA FILESONIC
20.06.2012:  AdBiznes.com - Wypłaty i wydatki: 23399.14 PLN +23399.14 PLN - Ilość użytkowników: 12510 +12510 BiznesMails.com - Wypłaty i wydatki: 967.36 PLN +967.36 PLN - Ilość użytkowników: 2547 +2547 Bogacz.info - Wypłaty i wydatki: 4092.73 PLN +4092.73 PLN - Ilość użytkowników: 3372 +3372 CentrumReklamy.com - Wypłaty i wydatki: 188689.25 PLN +188689.25 PLN - Ilość użytkowników: 90094 +90094 Click.Mail.pl - Wypłaty i wydatki: 21156.47 PLN +21156.47 PLN - Ilość użytkowników: 6938 +6938 Ekspon.com - Wypłaty i wydatki: 1506.83 PLN +1506.83 PLN - Ilość użytkowników: 2642 +2642 ForsaPL.info - Wypłaty i wydatki: 19485.69 PLN +19485.69 PLN - Ilość użytkowników: 4932 +4932 ImperiumReklamy.com - Wypłaty i wydatki: 130192.51 PLN +130192.51 PLN - Ilość użytkowników: 41293 +41293 LuckyMails.info - Wypłaty i wydatki: 14629.06 PLN +14629.06 PLN - Ilość użytkowników: 4438 +4438 PulsReklamy.pl - Wypłaty i wydatki: 50040.48 PLN +50040.48 PLN - Ilość użytkowników: 33033 +33033 Sejfik.com - Wypłaty i wydatki: 159336.73 PLN +159336.73 PLN - Ilość użytkowników: 27844 +27844 Tatiinstal.pl - Wypłaty i wydatki: 3329.27 PLN +3329.27 PLN - Ilość użytkowników: 732 +732 Web-Ads.pl - Wypłaty i wydatki: 21674.81 PLN +21674.81 PLN - Ilość użytkowników: 11979 +11979 Wizyt.eu - Wypłaty i wydatki: 14.64 PLN +14.64 PLN - Ilość użytkowników: 620 +620 ZielonyMail.com - Wypłaty i wydatki: 99036.87 PLN +99036.87 PLN - Ilość użytkowników: 46270 +46270 Złotóweczka.com - Wypłaty i wydatki: 44799.12 PLN +44799.12 PLN - Ilość użytkowników: 27393 +27393 eKasa.org - Wypłaty i wydatki: 32303.17 PLN +32303.17 PLN - Ilość użytkowników: 20995 +20995 Świat-Reklam.net - Wypłaty i wydatki: 54082.42 PLN +54082.42 PLN - Ilość użytkowników: 42842 +42842
20.06.2012: Witam! Nazywam się x i jestem nowym właścicielem strony.
  Strona główna     Wiadomości  

Dochodowy Internet
  PORADNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Co to PTP?
PTP na Polski oznacza Płatne Promowanie. A więc wiemy już że jest to coś do ...
......................................................
Jak szybko wyklikać dużo reklam?
Otóż odpowiedź jest prosta choć nie skuteczna w 100% ...
......................................................
Co to jest SCAM?
SCAM z angielskiego oszust. W świecie GPTR i pochodnych używany do określenia firmy pod względem ...
......................................................
Uczciwy czy złodziej, oto jest pytanie
Wielu z nas zaczynając w GPTR często trafia na nieuczciwych ludzi którzy wykorzystują ...
......................................................
Buxy czy Maile?
Z tym problemem boryka się większość klikaczy. Nie jest łatwo wybrać typ programu dzięki któremu ...
......................................................


REKLAMA
  WIADOMOŚCI
Ban za cytat 02.01.2011
Do jakiego stopnia trzeba upa?? aby w obronie w?asnej zamiast sensownych argumentacji i faktów, stosowa? si???

Wczorajszy artyku?, a szczególnie jego wzmianka o agitacji w serwisie abcReklamy, zburzy?a ca?e jego otoczenie a zw?aszcza u?ytkowniczk? iwonkar, której wzmianka dotyczy?a.

Dla przypomnienia, we wczorajszym artykule na temat dopiero co rozpocz?tych szuwarów 2010, nadmieni?em o nieuczciwej wed?ug mnie i nie prowadzonej przez nikogo innego oprócz otoczenia endefisa, "agitacji wyborczej" a konkretniej sugerowaniu u?ytkownikom serwisu abcReklamy aby zag?osowali na zarówno serwisy endefisa jak i na jego samego w plebiscycie Szuwary 2010.

W artykule umie?ci?em cytat z czatu serwisu abcReklamy co wed?ug prawa Polskiego nie jest przest?pstwem, w którym by?a jasna wy?ej wspomniana sugestia wyborcza. Taka sytuacja nie mog?a pozosta? bez echa zw?aszcza ?e jak wspomnia?em w artykule, ?aden inny admin ani jego otoczenie nie prowadzi?o podobnej akcji. Fakt i? poruszy?em ten temat najwyra?niej zdenerwowa? zarówno najbardziej aktywn? promotork? serwisu jak i jego admina.

Otó? jeszcze tego samego dnia, kilka godzin po publikacji artyku?u, u?ytkowniczka iwonkar która prowadzi?a agitacj? na czacie abcReklamy, opublikowa?a na tym samym czacie post w którym stwierdza i? nigdy nie by?o jej celem ?amanie jakichkolwiek zasad oraz pyta czy w zwi?zku z szuwarami obowi?zuje jakakolwiek cisza.

"Cytat z czatu abcReklamy
iwonkar - 2011-01-01 19:36:11
Nie jest moim celem ?ama? jakie? zasady i czy mo?e mi kto? kompetentny napisa? na PW lub tutaj - czy jest jaka? cisza wyborcza i czy z?ama?am jakie? zasady podaj?c tu linki na szuwi ?? bo przypadkiem trafi?am na artyku? o sobie i cytat z tutejszego czatu w - dochodowy-internet.pl
"


Otó? owszem nie ma ?adnej ciszy wyborczej ani ?adnych zasad z tym zwi?zanych, poniewa? po prostu administracja (organizator szuwarów) nie ma mocy prawnej by w przypadku takiej sytuacji ukara? agituj?cych u?ytkowników. Jednak istniej? ogólnie obowi?zuj?ce zasady kulturalne i moralne nie zapisane na ?adnym ?wistku papieru mówi?cym o równo?ci uczestnictwa oraz nie sugerowaniu nikomu jak? ma podj?? decyzj? i czy na pewno chce j? podj??.

Tym czasem u?ytkownicy abcReklamy niejako zostali zmuszeni, nie tyle fizycznie co psychicznie do wzi?cia udzia?u w g?osowaniu i oddania g?osu na konkretn? osob? lub serwis. Mo?e o tym ?wiadczy? fakt i? iwonkar nie zach?ca?a ogólnie u?ytkowników do g?osowania, lecz zaznaczy?a i? owe linki s? dla "sympatyków abc" co jasno sugeruje cel owej publikacji.

Admin banuje za cytaty
I mo?na by uzna? ca?? spraw? za zamkni?t? bo moim celem by?o tylko zwrócenie uwagi i? taki fakt agitacji nie powinien mie? miejsca, gdyby nie fakt i? reakcja administratora serwisu abcReklamy by?a do?? pochopna i wskazuje na do?? zamkni?ty target u?ytkowników do których admin chce trafi? ze swoimi serwisami.

Otó? ze wzgl?du na z?amanie punktu regulaminu o zakazie cytowania tre?ci ze strony abcReklamy, admin serwisu zbanowa? do?ywotnio moje konto. Do ko?ca nie rozumiem jakim cudem taki zapis powsta?, bo jest on nieco sprzeczny z przyj?tymi regu?ami.

Do tego wszystkiego na czacie serwisu pojawi?y si? "gro?by" pod moim adresem.

"Cytat z czatu abcReklamy
prosiaczek123 - 2011-01-02 15:53:32
norbitaly je?eli to czytasz a wiem ?e tak to wiedz ?e jeste? jeban? ciot? któr? codziennie markonix wali w dupe po pare razy dziennie, odjeb sie od endefisa zakuty ?bie. My?lisz ?e siedz?c we Wloszech wszystko Ci wolno? Nie zdziw si? jak kiedy? ekipa zrobi Ci z dupy jesien ?redniowiecza. Nara szmato!
"


Admin jednak reaguje
Kilka godzin po publikacji wy?ej wymienionej tre?ci na moje GG napisa? sam admin. Rozmowa by?a dosy? d?uga lecz jak si? okaza?o owocna, poniewa? admin wyrazi? ubolewanie z faktu i? taki post z gro?bami w moim kierunku zosta? opublikowany na czacie abc, wyja?niaj?c jednocze?nie i? stworzy? si? niestety ostatnio trend na tworzenie kont w serwisach tylko po to by obrazi? kogo? na czacie, po czym owe konto znika.

Nie zosta?em poinformowany czy u?ytkownik prosiaczek123 zosta? usuni?ty czy usn?? si? sam, jednak dosta?em zapewnienie ze strony admina i? taka sytuacja ju? wi?cej si? nie powtórzy, a sam admin odcina si? od tego co w ostatnich dniach wyczyniaj? jego zwolennicy.

Endefis stwierdzi? równie? i? stara si? od jakiego? czasu ucichn?? i stan?? z boku ca?ego m?tliku GP, jednak jak pozwoli?em sobie zauwa?y? i zosta?em niejako poparty, takie akcje jak te zainicjowane przez iwonkar, nie sprzyjaj? temu wyciszeniu.

Zmiana kursu?
Admin abcReklamy przyzna? i? u?ytkownicy serwisu bior? udzia? w bojkocie którego celem jest g?osowanie w szuwarach. Jednak po d?u?szej rozmowie przyzna? i? tego typu post?powanie nie jest s?uszne. Miejmy tylko nadziej? ?e do podobnych wniosków dojd? równie? u?ytkownicy serwisu abcReklamy.

Sprostowanie
Zauwa?y?em i? wiele osób z otoczenia endefisa stwierdzi?o i? artyku? a konkretnie wzmianka jest wycelowana w admina serwisu. Owszem brak reakcji na tego typu zachowanie jakie prezentuje u?ytkowniczka iwonkar, rzeczywi?cie zas?uguje na krytyk?, jednak w poprzednim artykule zdecydowanie pot?piam otoczenie endefisa a nie samego admina. Fakt i? zarówno jego serwisy jak i on bierze udzia? w szuwarach by? niejako moim postulatem jeszcze z tamtego roku, a zrealizowanym dopiero w tym roku, mianowicie od samego pocz?tku nak?ania?em administracj? szuwi aby w szuwarach mogli wzi?? udzia? wszyscy admini i aby to u?ytkownicy decydowali kto jest najlepszy.

Zatem to co nazywaj? niektórzy atakiem na serwisy i admina w rzeczywisto?ci jest atakiem na u?ytkowników którzy nie do ko?ca uczciwie post?puj? wyst?puj?c niejako za admina w roli promotora, szkodz?c jego wizerunkowi oraz wizerunkowi serwisów.

Miejmy nadziej? ?e ca?a sprawa rozejdzie si? po ko?ciach i w ko?cu wszystko wróci do normy a tego typu akcje ju? nie b?d? mia?y miejsca.
Artykuł dotyczył: Brak

  KOMENTARZE

ndlkaznxwjr 16.01.17 04:25
NvYnQ9 jeweveftddou, [url=http://fmyenixmpmnb.com/]fmyenixmpmnb[/url], [link=http://ypekoomgvlwe.com/]ypekoomgvlwe[/link], http://wszegneksshv.com/

dzyenvfggnd 09.10.16 08:21
C9pGeI ylmdvikzjyjg, [url=http://uagjyavtrwrs.com/]uagjyavtrwrs[/url], [link=http://pxkzptvivvmp.com/]pxkzptvivvmp[/link], http://orrdzaoxumup.com/

JnCyNgfeqZ 08.10.16 07:48
fkJ8r43ghcbnvbhdsh

artrnyd 06.10.16 02:30
Bmmltn phhgyrzrsygv, [url=http://yswmkjkwuczk.com/]yswmkjkwuczk[/url], [link=http://dyznzmrlhpuj.com/]dyznzmrlhpuj[/link], http://vozyplzzwcbi.com/

Gt3C3mChV 22.06.16 12:03
A minute saved is a minute eanedr, and this saved hours!

YMD7CB0y 20.06.16 09:16
Mighty useful. Make no mistake, I appatciree it.

9Wf6RnLAf 20.06.16 12:44
Action requires kneglodwe, and now I can act!

ucblzxprwgy 09.02.15 05:48
Da1igP gczrrcjegztf, [url=http://bvzpfrjzlnxf.com/]bvzpfrjzlnxf[/url], [link=http://fpmnxplbisgm.com/]fpmnxplbisgm[/link], http://qasbecioaomd.com/

[1]


  ZAPISZ SIĘ

  WIADOMOŚCI
Ban za cytat 02.01.2011
Do jakiego stopnia trzeba upa?? aby w obronie w?asnej zamiast sensownych argumentacji i faktów, stosowa? si??? ...
Autor: norbi Komentarzy: 8 czytaj dalej »
.......................................................................................................................
Szuwary 2010 rozpocz?te 01.01.2011
Na pocz?tek roku mamy pocz?tek d?ugo oczekiwanych szuwarów 2010. G?osowanie si? rozpocz??o cho? nie bez przeszkód. ...
Autor: norbi Komentarzy: 65 czytaj dalej »
.......................................................................................................................
Start Ekspona ... tylko po co? 01.12.2010
Ju? kilka dni przed premier? serwisu wiedzia?em o jego istnieniu, wszystko dzi?ki wspaniale informuj?cemu o w?asnej inicjatywie adminowi. ...
Autor: norbi Komentarzy: 68 czytaj dalej »
.......................................................................................................................
Plebiscyt D-I 2010 - Nominacje 10.09.2010
Nareszcie nadszed? czas na rozpocz?cie Plebiscytu D-I 2010. Po sukcesie jaki plebiscyt osi?gn?? w zesz?ym roku, w tym poprzeczka zawieszona jest jeszcze wy?ej. ...
Autor: norbi Komentarzy: 32 czytaj dalej »
.......................................................................................................................
Dukacik wraca do ?ywych 23.08.2010
Dukacik.com sta? si? s?awny za funkcjonowania konradab14. On wr?cz o?ywi? ten program. Jednak s?awa i popularno?? to zas?uga tak?e przekr?tów tego? admina. ...
Autor: norbi Komentarzy: 7 czytaj dalej »
.......................................................................................................................

Dochodowy Internet
  REKLAMA


  OSTATNIE WYPŁATY
 FileServe 111,56 USD
 Sejfik 3,41 PLN
 FileServe 51,00 USD
 FileServe 100,20 USD
 FileServe 100,85 USD

  POLECANE SERWISY
 eProfits.eu
 Zarabiaj.makbetka.info
 Net-Zarabiaj.net

  KONTAKT
x(at)gmail.com
2432538

Copyright © norbi 2008-2011, x 2012-2013 Wszelkie prawa zastrzeżone | All rights reserved